Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชลบุรี ร่วมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559     เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย นางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และนางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ในสังกัด
ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559
เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักและความ
หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน และเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน โดยร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
ณ บริเวณพื้นที่ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional