Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรใน "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า (รุ่นที่ 2)”           เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
   นายมังกร สุวรรณะ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ประจำอำเภอท่าอุเทน
   เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรม
   เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
   และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 2) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร
   จากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
   ในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน
   และเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน
   เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้บัญชีรับ-จ่าย 
   ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีเกษตรกร
   เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
   หมู่ที่ 3 บ้านกุดกุ่มน้อย ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional