Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระนอง ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ระนอง
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายโอฬาร
พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน
ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจาก
ปัญหาราคาสินค้าเกษตร จังหวัดระนอง
พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ
แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวต้อนรับ และนายประสงค์ พีรธรากุล
เกษตรจังหวัดระนอง กล่าวรายงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน ของดาบตำรวจสมนึก โมราศิลป์
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปลิง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional