Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.4 จัดประชุมหัวหน้า สตส.ในพื้นที่ ครั้งที่ 5/2559     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
เป็นประธานการประชุมหัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
ครั้งที่ 5/2559
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2559
พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional