Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ขอนแก่น เข้าสังเกตการณ์การจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3     เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
เข้าสังเกตการณ์การจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจาก
ปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3
โดยมี นางสาวรมิดา สามาอาพัฒน์
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย"
เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การจด
บันทึกบัญชี รับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 2 ตำบลนางาม
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional