Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปิดบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครพนม
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปิดบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตร
เพื่อรับทราบปัญหาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ครบกำหนดการปิดบัญชีภายใน
30 วันนับจากวันสิ้นปีทางบัญชี แต่ยังไม่สามารถปิดบัญชีและส่งงบการเงินได้
ชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตร โดยเสนอแนะ
ให้มีการสอนแนะการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ และกลุ่ม
เกษตรกรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม เพื่อให้ผู้จัดทำบัญชีของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานของสหกรณ์ ระเบียบ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
ของสหกรณ์
โดยมีนายจาตุรันต์ สมิทธิ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็น
ประธานการประชุม
โดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 22 แห่ง เข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดนครพนม ชั้น 3


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional