Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนปี 2559     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นางละออง พุทธเสน หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
และบุคลากร
ในสังกัด
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีนำบัญชีในโครงการ
รณรงค์ไถกลบตอซังพืช เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2559
โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือนแก่ผู้เข้าร่วมงาน
จำนวน 100 คน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพิ่ม
โอกาสการแข่งขัน ตามนโยบายของรัฐบาล
ณ แปลงนาข้าวบริเวณ
พื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) (แปลง
ต้นแบบ) ของนายถนอม ยังเจริญ เกษตรกร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสวน
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional