Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ     เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
ร่วมจัดนิทรรศการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชี
ต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้า
เศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน
เพื่อให้สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเสริมสร้าง
วินัยทางการเงิน และส่งเสริมการออม
โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลา เป็นประธานในเปิดงาน ณ โรงเรียนสันติวิทยา อำเภอกรงปินัง
อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional