Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กำแพงเพชร ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร         เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
   กำแพงเพชร นำโดย นางสาวยุพา โง้วตระกูล หัวหน้าสำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัด
   กำแพงเพชร ออกหน่วยคลินิกบัญชีในโครงการเกษตรเคลื่อนที่ใน
   พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
   เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
   ทีปังกรรัศมีโชติ
โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
   บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนและ
   ประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำข้อมูลการจัดทำบัญชีไปประยุกต์ใช้
   ในการดำรงชีวิตประจำวัน รู้รายรับ รายจ่าย รู้จักออม และวางแผนการใช้จ่าย
   ในการประกอบอาชีพและในชีวิตประจำวันได้
โดยมี นายธานี ธัญญาโภชน์
   ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
   ม.1 ต.คลองลานพัฒนาคม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional