Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2     เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจาก
ปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 /2559
ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าการเกษตรบ้านทับกุง หมู่ที่ 3 ตำบลจับกุม อำเภอหนองแสง
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโนนทอง ต.เชียงเพ็ง
อ.กุดจับ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองแสง
ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional