Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สมุทรปราการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล    เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นางละออง พุทธเสน หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
พร้อมด้วย
นางเพชรรัตน์ นาควัชรญาณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.บางเมือง ประธานชุมชน ตัวแทน
กอรมน.สมุทรปราการ ตัวแทน กศน.อำเภอเมือง
เข้าร่วมประชุม
เตรียมความพร้อมพิธีเปิดงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฏีใหม่ประจำ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional