Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ     เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
โดยร่วมจัดนิทรรศการ
ให้ความรู้ในเรื่องการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน
โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์
อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional