Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระยอง และ สกจ. ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนายกระดับสหกรณ์ในจังหวัดระยอง ประจำปี 2559     เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นางสาวประสพศรี ภู่ริยะพันธ์ หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด
ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง  
ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนา
ยกระดับสหกรณ์ในจังหวัดระยอง ประจำปี 2559
พื่อสรุปแนวทาง
การส่งเสริมและประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional