Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ผู้ตรวจราชการ กษ. เขต 16 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จ.พะเยา     เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16
ลงพื้นที่ติดตาม
สถานการณ์ภัยแล้ง
ในพื้นที่อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
พร้อมทั้งร่วมประชุมรับฟังสถานการณ์ภัยแล้ง
โดยมี นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมติดตามและร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปง จำกัด อำเภอปง จังหวัดพะเยา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional