Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 5/2559     เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย
นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 5/2559เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
ที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก
นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
นางชนนิกานต์ พันธจักร หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และประสบผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5 อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional