Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม จัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ     เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครพนม
และพนักงานราชการในสังกัด จัดนิทรรศการด้านบัญชีใน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้าย
วันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำ
เดือนพฤษภาคม 2559
โดยสอนแนะ และให้คำปรึกษาการจัดทำบัญชี
รับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิต
ประจำวันได้ พร้อมทั้งแจกเอกสารการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกรและ
ประชาชนที่สนใจ พร้อมทั้งจัดแสดงตุ่มน้ำพอเพียงเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ทราบถึง
หลักการของความพอเพียงในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
โดยมี นายสมชาย
วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการเปิดงาน ณ โรงเรียน
บ้านคำสว่าง ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional