Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชลุบรี จัดกิจกรรม 5 ส     เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
จัดกิจกรรม 5 ส ภายในบริเวณรอบสำนักงานฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ อีกทั้งเป็นการนำ
กิจกรรม 5 ส มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาคุณภาพการทำงาน สถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อม
การทำงาน และลดการจัดเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงานให้ความสำคัญต่อการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional