Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานสัมมนาครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2559 "นักเกษตรยุคใหม่ กลไกครูบัญชีอาสา พัฒนาภาคเกษตรไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”    เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2559 "นักเกษตรยุคใหม่
กลไกครูบัญชีอาสา พัฒนาภาคเกษตรไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ
และเข็มเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ปี 2559 จำนวน 77 รางวัล เพื่อเป็น
เกียรติประวัติของครอบครัวและชุมชน และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครูบัญชี
โดยมีนายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ
ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมตรัง บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร
     ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2559 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูบัญชี เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายของรัฐบาลและแผนงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลให้กับเกษตรกร
เน้นกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยจัดอบรม
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกร ให้สามารถ
จัดทำบัญชีได้และใช้ข้อมูลทางบัญชีให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้กับ
เกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันที่ดี และเป็นกลไก
ที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ ได้จัดให้มีนิทรรศการ
นำเสนอผลงานการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพของครูบัญชี การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "นักเกษตร
ยุคใหม่ กลไกครูบัญชีอาสา พัฒนาภาคเกษตรไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พร้อมทั้งลงพื้นที่
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครนายก อีกด้วย.


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional