Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
อตส. ลงพื้นที่พบปะกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8     เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
และคณะ ลงพื้นที่พบปะกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เพื่อติดตามและรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้ง
มอบแนวทางในการดำเนินงาน/ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรในพื้นที่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
โดยมีนางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 พร้อมด้วยนางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี
และการสอบบัญชี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และบุคลากรในสังกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional