Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี

 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งพัฒนาครูบัญชีอาสา ต้นแบบความสำเร็จ
ด้านบัญชี สู่การสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรไทย สนองนโยบาย
เกษตรยุคใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิด
เผยว่า ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ได้
จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง "นักเกษตรยุคใหม่ กลไกครูบัญชี
อาสา พัฒนาภาคเกษตรไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ขึ้น ณ โรงแรม
ตรัง กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่อาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชี หรือครูบัญชีอาสา ซึ่งเป็นแกนนำเกษตรกร ทำหน้าที่
ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้สามารถ
จัดทำบัญชีและใช้ข้อมูลทางบัญชีให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ที่เหมาะสม ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบายของรัฐบาลและแผน
งาน/โครงการสำคัญๆ ที่เร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในปีงบประมาณ 2559 โดยจัดให้มีการเสวนา
เรื่อง "นักเกษตรยุคใหม่ กลไกครูบัญชีอาสา พัฒนาภาคเกษตรไทย
มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน”เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของต้นแบบการ
ใช้ข้อมูลบัญชี เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและวางแผนการผลิต เพื่อพัฒนา
อาชีพ ตัดสินใจลงทุนทำอาชีพ หรือ ปรับเปลี่ยนอาชีพ ต้นแบบการใช้
ข้อมูลบัญชี เพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มโอกาสการแข่งขัน ร่วมขับ
เคลื่อนงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แล
บทบาทครูบัญชีต้นแบบความสำเร็จในการใช้ข้อมูลต้นทุนประกอบ
อาชีพ ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ ๘๘๒ ศูนย์ รวม
ทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติงาน และเทคนิคการถ่าย
ทอดความรู้ด้านบัญชีให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์และสร้างเครือข่ายชมรมครู
บัญชี
 
    อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า นอกจากการจัดเสวนาเสริมสร้างความรู้แก่ครู
บัญชีแล้ว ยังมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ครูบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ โดย
มีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อม
มอบรางวัล เพื่อเป็นเกียรติประวัติของครอบครัวและชุมชน และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ครูบัญชี รวมทั้งการศึกษาดูงานและเข้าเรียนรู้แนวทางปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราชดำริ ทั้งนี้ นายสุริยะ ชูวงศ์ ครูบัญชีจากจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับการคัด
เลือกเป็นครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศ ปี ๒๕๕๙ จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จ พระ
บรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธีพืชมงคล วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นี้ ณ
พระราชพิธีท้องสนามหลวง ด้วย
    "ครูบัญชี นับเป็นเครือข่ายสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัว
เรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้สามารถควบคุมรายรับ-ราย
จ่ายในครัวเรือน สร้างวินัยทางการเงินในการใช้จ่ายเงิน อย่างระมัดระวัง รอบคอบ สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ รู้จักการใช้ชีวิตพอเพียง ตามหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”จะทำให้แก้ไขปัญหา
ความยากจน และหนี้สิน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต มีอนาคตที่ดีต่อไป”


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional