Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร     เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ใน
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 5
ประจำปี 2559
โดยมีครูบัญชีอาสาประจำอำเภอ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรบ้านท่าหนองเทา ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ต.บะยาว อ.วังสามหมอ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านดอนม่วง ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรบ้านนพเก้า หมู่ 10 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรบ้านกุดอีเฒ่า ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional