Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร "รุ่นที่ 4”      เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
นำโดย นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ

และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนอาชีพ "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร"
รุ่นที่ 4
เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลทาง
บัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้ ณ ศูนย์การเรียนรู้
กศน.ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional