Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.6 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลงานตามแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559     เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล
ผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบ
สหกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการ
พืชเศรษฐกิจของสหกรณ์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
การเงินการบัญชี และโครงการการพัฒนาสหกรณ์ที่มอบหมายให้ผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน โดยการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรมจากสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด
กำแพงเพชร ตาก และนครสวรรค์ จำนวน 51 แห่ง ในเดือนเมษายน 2559
      การติดตามประเมินผลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ที่ผ่านการอบรม รวมทั้ง รับทราบปัญหาอุปสรรคต่อการนำความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้
จากการติดตามประเมินผล ครั้งนี้ สตท.6 จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาโครงการ
ฝึกอบรมในโอกาสต่อไป ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้เข้าอบรมมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและการพัฒนางานสหกรณ์
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional