Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรใน "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า รุ่นที่ 5”     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นายสุนทร แสนปากดี อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)
และครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ประจำอำเภอนาแก
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจาก
ปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 5) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร
จากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตร
ของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ
เป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
จำนวน 50 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หมู่ที่ 3 บ้านนาโสกเหนือ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional