Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม
ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจาก
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ในพระราชพิธี
พืชมงคล ณ พระราชพิธีท้องสนามหลวง

นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผย
ว่า ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้สนับสนุนและพัฒนาให้อาสาสมัคร
เกษตรกรด้านบัญชี หรือครูบัญชีอาสา ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการถ่ายทอด
ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจมาอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละ
ปีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะทำการคัดเลือกครูบัญชีจากทั่วประเทศที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการ
เกษตร ควบคู่กับการนำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จนสามารถนำ
ข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพ และสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่เครือข่ายในชุมชนให้เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และพึ่งพาตนเองได้
เพื่อคัดเลือกให้เป็นครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศ
    ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๙ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ
และเข็มเชิดชูเกียรติครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศ และระดับภาค โดยในปีนี้ นายสุริยะ ชูวงศ์ อายุ
๕๙ ปี ครูบัญชีจากจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม
ประจำปี ๒๕๕๙ ชนะเลิศระดับประเทศ เนื่องจากมีความคิดริเริ่มและความพยายาม ฟันฝ่า
อุปสรรคในการสร้างผลงานด้านบัญชีฟาร์มมาอย่างต่อเนื่อง โดยน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการดำเนิน
ชีวิต ซึ่งครูสุริยะ ได้หันมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกตาลโตนด ทำนาและทำสวนผลไม้
พร้อมกับจดบัญชีรับ-จ่าย และจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่สังเกตเห็นในการทำการเกษตร จนประสบ
ความสำเร็จ เริ่มจากการเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมสมัครเป็นครู
บัญชีอาสาให้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อเป็นต้นแบบในการทำบัญชีอย่างจริงจัง จนสามารถ
แยกแยะรายรับ-รายจ่าย ต้นทุน กำไร จากการประกอบอาชีพได้อย่างเป็นระบบ และ มีความ
พยายามในการสร้างผลงานด้านบัญชี มาเป็นลำดับ อาทิ รวมกลุ่มสมาชิกก่อตั้งกลุ่มปลูกผักปลอด
สารพิษ ๑๖ กลุ่ม สอนแนะให้สมาชิกทุกคนจดบัญชีต้นทุนอาชีพ และคิดวิเคราะห์ต้นทุนจน
สมาชิกในกลุ่มฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้า Q และได้รับการคัดเลือกให้นำสินค้า
สัญลักษณ์ Q มาจำหน่ายในตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด และใน Farmer
Market ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลเกษตรในชุมชน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายครูบัญชีอาสา ใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยชักชวนผู้นำ ใน
ชุมชน ผู้นำศูนย์ปราชญ์ เพื่อนเกษตรกร และครูในโรงเรียน มาเป็นครูบัญชีอาสา ช่วยกันส่งเสริม
การทำบัญชี ให้ขยายผลออกไปในทุกกลุ่มเป้าหมาย
     นอกจากนี้ นายสุริยะ ชูวงศ์ ยังเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น เป็นวิทยากรประจำ
ให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี และเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านเกษตร
โดยมีความมุ่งมั่นพยายามในการทำหน้าที่ครูบัญชีอาสา เพื่อส่งเสริมการทำบัญชีให้ต่อยอดขยาย
ออกไปได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ร่วมบูรณาการส่งเสริมการทำบัญชีในโครงการต่างๆ กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมี
ผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรม
     "กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ขอแสดงความยินดีกับครูบัญชีที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ซึ่งรางวัลดัง
กล่าวเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ท่านเป็นผู้เสียสละที่สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความรู้ ความ
สามารถในการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพ อีกทั้งสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่เครือข่ายในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และประการสำคัญคือ มีภูมิคุ้มกัน สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน” นายสมปอง กล่าว.
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional