Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุบลราชธานี ร่วมจัดงานคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์     เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี นำโดย
นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
พร้อมด้วย
นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี พร้อมด้วย
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
เพื่อให้
บริการทางวิชาการด้านการบัญชีแก่เกษตรกร โดยมี
นายคันฉัตร ตันเสถียร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
พร้อมทั้งเยี่ยมชม
การจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี และมอบเกียรติบัตร ให้กับเกษตรกรที่เป็นครูบัญชี
ระดับอำเภอ จำนวน 4 ราย ที่สามารถบันทึกบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุน
อาชีพเป็นปัจจุบัน และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้กับเกษตรกรรายอื่น
และได้จัดกิจกรรมเพื่อสอนแนะการบันทึกบัญชีต้นกล้าให้กับนักเรียนที่มาร่วมงาน
เพื่อผลักดันเยาวชนให้รู้จักการออม โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการจดบันทึก
บัญชี โดยมีเกษตรกรจากอำเภอทุ่งศรีอุดมและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมงานมากกว่า
1,000 คน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอ ทุ่งศรีอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional