Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.มุกดาหาร ลงพื้นที่สอบทานหนี้ของสหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด ในโครงการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้นและเงินรับฝากโดยเทคนิคยืนยันยอด        เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ลงพื้นที่
สอบทานหนี้ของสหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด ในโครงการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้หุ้น
และเงินรับฝากโดยเทคนิคยืนยันยอด ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร โดยกำหนดให้มีการยืนยันยอดในปี 2559 ร้อยละ 20 ของจำนวนสมาชิก
สหกรณ์และส่วนที่เหลือให้ดำเนินการให้ครบภายใน 5 ปี ณ บ้านเหล่าหมี ต.เหล่าหมี บ้านนาหว้า
ต.นาสะเม็ง และกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional