Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชัยนาท ร่วมจัดคลินิกบัญชี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ     เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
ทีปังกรรัศมีโชติ โดยมี นางนฤมล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวิณะโรจน์
ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมงาน โดยมี
นายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน
ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 1,200 คน ณ โรงเรียนวัดสิงห์ ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท
     ทั้งนี้
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท นำโดย นางอนุตรา แย้มกลิ่นพุฒ หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท
พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้าง
ในสังกัด เข้าร่วมจัดคลินิกบัญชี ให้ความรู้ด้านการบันทึกบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และ
บัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมีนายเฉลียว น้อยแสง ครูบัญชีอาสาดีเด่น เป็นวิทยากรฝึกสอนและ
สาธิตวิธีทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อใช้ในการเกษตร พร้อมทั้งมีกิจกรรมร่วมสนุกถาม-
ตอบปัญหาทางบัญชี โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional