Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กาญจนบุรี บูรณาการงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
   นำโดย นางรุ่งโรจน์ เจิมจรุง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาค
   เกษตรของอำเภอบ่อพลอย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสร้างการรับรู้ พร้อมทั้งรับทราบปัญหา
   ความต้องการของเกษตรกร โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   ร่วมบูรณาการงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้อำเภอ
   บ่อพลอย
         ในโอกาสนี้ ได้ติดตามงานฐานเรียนรู้ด้านบัญชี ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
   ผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559
โดยมีครูบัญชี
   ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นวิทยากรสอนแนะนำ
   เรื่องบัญชีในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ทั้งนี้ อำเภอบ่อพลอยเป็นพื้นที่แปลงใหญ่
   ทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี มีสมาชิกจำนวน 30 ราย โดยสมาชิกทั้งหมด สามารถ
   จัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (มันสำปะหลัง) ได้ ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชี 
   สหกรณ์กาญจนบุรี ได้เข้าไปติดตามให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional