Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครนายก จัดอบรม หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย”    เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
นำโดย นางสาวนิภา แจงทนงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครนายก
พร้อมด้วยนางละม่อม ยุบลเพ็ชร ครูบัญชีประจำศูนย์การ
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำอำเภอปากพลี
และนางวรรณา ศิริประภาษมงคล ครูบัญชีประจำศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำอำเภอองครักษ์
ร่วมเป็นวิทยากร
ให้ความรู้การจัดทำบัญชี หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ใน
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 1)
เพื่อ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งส
ร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้บัญชี
รับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา
โดยมีเกษตรกร จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี และศูนย์
การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลศีรษะกระบือ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional