Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็ง และชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน      เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในให้แก่สหกรณ์เป้าหมายในการเพิ่มชั้นการควบคุมภายใน
โดยมี
คณะกรรมการอำนวยการของสหกรณ์ที่มีชั้นการควบคุมภายในอยู่ในระดับ
ควรปรับปรุงและพอใช้ เข้าร่วมประชุมจำนวน 22 สหกรณ์ รวม 60 คน
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional