Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.จันทบุรี จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร     เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี จัดอบรม
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
(รุ่นที่ 3)
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชน
อย่างยั่งยืน
โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เป็นพื้นฐาน
ในการแก้ไขปัญหา โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 264 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 10 อำเภอ ในจังหวัดจันทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional