Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่องบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ
ใน
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1/2559
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายชัชวาล ท้าวมะลิ
ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร
นายบุญเกิด ยุบลพันธ์ เจ้าของศูนย์ บ้านทับกุง หมู่ที่ 3 ตำบลจับกุม อำเภอ
หนองแสง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายสนั่น ชินวัง
บ้านกุดลิงง้อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมือง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร นายศิริเทพ ศิริวรรณ์หอม ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด และ
ศูนย์เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นางกาญจนา สมแคล่ว
เจ้าของศูนย์ บ้านหนองแสง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional