Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม จัดอบรมให้ความรู้ด้านการบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 (ระยะที่ 2)”      เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางสาวจิราภรณ์ อินทะชัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เป็นวิทยากร
ให้ความรู้ด้านการบันทึกบัญชี โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตาม
ความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (ระยะที่ 2)
เพื่อชี้แจง
ภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สรุปแนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชี
และรายงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
(ศบกต.) กลุ่ม/องค์กรเกษตร ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรและเจ้าหน้าที่ของ ศบกต.
กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร จำนวน 3 ตำบล รวม 3 โครงการ ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional