Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรใน "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า รุ่นที่ 5"     เมื่อวันที่ 21 และ 25 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นายปราโมทย์ แสงสว่าง ครูบัญชีประจำศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ประจำอำเภอธาตุพนม และนางสาวปาณิศา หมื่นสาย
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ประจำอำเภอนาทม
เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้
หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรม
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 5)
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
เกษตรกรจากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันจะนำไปสู่การพัฒนา
การเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ
เป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ แห่งละ
50 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6
บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวาท ตำบลหนองซน
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional