Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ร่วมประชุมอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด     เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครพนม
ร่วมประชุมอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ระดับจังหวัด
เนื่องด้วยสหกรณ์แจ้งความประสงค์ขอกู้เงิน จำนวน 8 แห่ง
เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ 5 แห่ง จำนวน 5,500,000 บาท และเพื่อจัดหาสินค้า
มาจำหน่าย 3 แห่ง จำนวน 2,050,000 บาท ที่ประชุมอนุมัติเงินกู้ทั้งหมด 8 แห่ง
รวม 7,550,000 บาท คาดว่าสหกรณ์จะสามารถลดต้นทุนเรื่องดอกเบี้ยให้กับ
สหกรณ์ 2 – 3 บาท และสามารถลดต้นทุนให้กับสมาชิกในการจัดซื้อปุ๋ยมาใช้
ในการประกอบอาชีพทำนาประมาณ 10 – 30 บาทต่อกระสอบ
โดยมีนายจาตุรัตน์
สมิทธิ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม
สหกรณ์จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional