Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ในพื้นที่ จ.อุดรธานี     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ
ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1/2559
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโพนสูง นายแสงเลิศ
กงซุย ต.โพนสูง อ.ไชยวาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
นายบุญโฮม ปุริฮะ ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร นายประจักษ์ เจียรวาปี ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายประสงค์ หลวงทำเม ต.บะยาว
อ.วังสามหมอ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
นายบุญสม เครือเนตร ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional