Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.9 ร่วมกับคณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2559 ลงพื้นที่ประเมินผลงานครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค     เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2559 คณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่น
ระดับกรม ประจำปี 2559
ลงพื้นที่ประเมินผลงานครูบัญชีดีเด่นระดับภาค
ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด ณ ศูนย์
การเรียนรู้สหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
และประเภทบุคคล ได้แก่ นางนัสรียะห์ แวมะสง ครูบัญชีดีเด่นระดับภาค
(จังหวัดยะลา) เพื่อเปิดโอกาสให้ครูบัญชีทั้ง 2 ประเภท ได้นำเสนอความคิด
ริเริ่มและความพยายามฝ่าฟันอุปสรรคในการสร้างผลงานด้านการเป็นครูบัญชี
อาสา ผลงานและความสำเร็จของการเป็นครูบัญชีอาสา ในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ผลงานการคิดค้นเทคนิคและวิธีการสอน การคิดนวัตกรรมสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ และหน่วยงานสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายรายบุคคล
มีการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้า
เศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลลงไปสู่ชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน และให้ความร่วมมือสนับสนุนในการขับเคลื่อนงาน
เพื่อส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล โครงการต่างๆ ของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้กับคณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่น
ระดับกรม ได้พิจารณาประเมินผลงานที่เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ เพื่อประกอบ
การพิจารณาคัดเลือก ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional