Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม จัดอบรมให้ความรู้ด้านการบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (ระยะที่ 2)”     เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางสาวจิราภรณ์ อินทะชัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการบันทึกบัญชีใน
"โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของ
ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (ระยะที่ 2)”
เพื่อชี้แจงภารกิจ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สรุปแนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชีและ
รายงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
(ศบกต.) กลุ่ม/องค์กรเกษตร ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรและเจ้าหน้าที่ของ
ศบกต. กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร จำนวน 3 ตำบล รวม 3 โครงการ
ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional