Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 5)      เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
 จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจาก ภัยแล้ง ปี 2558/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
(รุ่นที่ 5)
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ใน
ฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน
และเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว
โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เป็นพื้นฐานในการ
แก้ไขปัญหา โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 150 คน

     ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านบว้า ตำบลท่าเรือ
อำเภอนาหว้า ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองฮี
ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก และศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร บ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional