Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการจัดเวทีชุมชน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต (นาแปลงใหญ่) ปี 2559          เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
   นำโดย นางสาวภัทราดา แก้วกันยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
   ชำนาญการ
เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดเวทีชุมชนโครงการปรับปรุง
   ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต (นาแปลงใหญ่) ปี 2559

   เพื่อสร้างความเข้าใจของสมาชิกในชุมชน และร่วมกันกำหนดกฎระเบียบ 
   ของกลุ่ม การประเมินต้นทุน แนวทางลดต้นทุนการผลิตข้าว ปัญหาอุปสรรค
   และแนวทางแก้ปัญหา พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการของกลุ่มต่างๆ
โดยมี
   นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด
   โดยมีสมาชิกเกษตรกรนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ตำบลหนองตูมจำนวน 100 ราย
   เข้าร่วมพิธี
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
   บ้านดอนธาตุ ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional