Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม จัดอบรมเรื่อง "การจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน”     เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครพนม
จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน”
ในโครงการ "การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการ
จัดทำบัญชีครัวเรือน”
ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำ
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของตนเองและ
ครอบครัว ทั้งรายละเอียดและภาพรวม สามารถวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่าย
ของตนเอง เกิดการประหยัดและการออม นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและ
วางแผนการใช้จ่ายในอนาคตต่อไป อีกทั้งเพื่อให้เป็นแกนนำในการถ่ายทอด
ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนระดับชุมชน
โดยได้รับเกียรติจากนายพันธ์ทิพย์
แก้วบุตดา ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี
นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครพนม จำนวน 54 คน เข้ารับการอบรม
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional