Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรใน "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า (รุ่นที่ 4 - 5)”ในพื้นที่ จ.นครพนม      เมื่อวันที่ 19 – 20 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม โดยมี
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ประจำอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครพนม
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรม
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 4 - 5)
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
เกษตรกรจากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตร
ของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง
ในระยะยาว โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เป็นพื้นฐาน
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หมู่ที่ 3 บ้านนางัวใต้ ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร หมูที่ 7 บ้านขว้างคลี ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ ศูนย์การ
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านนางาม ตำบลนางาม
อำเภอเรณูนคร และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ลิ้นจี่)
บ้านชะโงม หมู่ที่ 6 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional