Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สมุทรปราการ จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร     เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ จัดอบรม
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผล
กระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

โดยสอนแนะการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่
เกษตรกร โดยมีครูบัญชีอาสาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
ณ วัดคลองสวน
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรและศูนย์เครือข่าย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional