Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.มหาสารคาม ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ         เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นางสาวประมูล บรรพาศรี หัวหน้าสำนักงาน
     ตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
    ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ในโครงการอาหารเสริม (นม) 
    โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
    สำนักงานปศุสัตว์มหาสารคาม ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่
    สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด ร่วมเป็นคณะทำงานฯ
โดยมีนายปราโมช
    ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เป็นประธาน
    คณะทำงาน
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด ตำบลโคกก่อ
    อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional