Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2559          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
    นำโดย นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี 
    สหกรณ์บึงกาฬ
เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2559

    โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมประชุม
    โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวาระสำคัญ อาทิ การเกลี่ยอัตรากำลังของ
    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560
    ไปสู่การปฏิบัติ ซักซ้อมการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี พร้อมทั้งติดตาม
    ผลการปฏิบัติงานตามแผนเดือนมีนาคม 2559 และแผนการปฏิบัติงานเดือน
    เมษายน 2559 เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทาง
    การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี
     สหกรณ์บึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional