Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ จัดกิจกรรม 5 ส เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ          เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
   จัดกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ภายใน
   พื้นที่บริเวณสำนักงานฯ เพื่อให้หน่วยงานมีความสะอาด เรียบร้อย สร้าง
   บรรยากาศ และสุขลักษณะที่ดีในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก
   ความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
   มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์
   การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2557-2559
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสวัสดิการแก่บุคลากรของกรม
   มิติที่ 5 คุณภาพชีวิต และความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
ณ สำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional