Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น เข้าสังเกตการณ์การจัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฯ ปี 2558/2559 รุ่นที่ 5 อำเภอบ้านไผ่      เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
เข้าสังเกตการณ์การจัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจาก
ปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5
โดยมี นางละมัย ศรีทอง อาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)
เป็นวิทยากรบรรยายสอนแนะความรู้
ด้านบัญชี หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย" เพื่อให้เกษตรกรได้
เรียนรู้การจดบันทึกบัญชี โดยจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชี
ต้นทุนอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional