Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สรุปภาพรวมธุรกิจสหกรณ์เติบโตต่อเนื่อง
ชี้ธุรกิจสินเชื่อและรับฝากเงินขยายตัวเพิ่ม เร่งพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ก้าวหน้าทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ
นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กล่าวว่า ในวาระโอกาสครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการนำกลไกทางบัญชีมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส น่าเชื่อถือ โดยการเชื่อมองค์ประกอบ 4 ด้านภายในสหกรณ์เข้าด้วยกัน คือ ด้านสมาชิกผู้ใช้บริการ ด้านการจัดการธุรกิจ ด้านการบริหาร และด้านการตรวจสอบกิจการ โดยสนับสนุนให้มีการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจควบคู่กับการนำหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร และเป็นการสร้างวินัยด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกรผ่านระบบสหกรณ์ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเข้ามาช่วยสนับสนุน
         อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สหกรณ์ได้มีการพัฒนา
และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีจำนวนสหกรณ์ 8,074 แห่ง สมาชิก 11.87 ล้านคน และ
ทุนดำเนินงาน 2.37 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในรอบ 25 ปี 1.69 เท่า , 2.89 เท่า และ 40.43 เท่า
ตามลำดับจากการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อ,จัดหาสินค้ามาจำหน่าย,รวบ
รวมผลผลิต,แปรรูปผลผลิต, บริการและให้การส่งเสริม และรับฝากเงิน ในปี 2558 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น
1.89 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นในรอบ 25 ปี ถึง 26.15เท่า โดยส่วนใหญ่เป็นการดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ร้อย
ละ 60.43 และรับฝากเงิน ร้อยละ 31.15 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแต่ละธุรกิจ จะเห็นว่าธุรกิจจัดหา
สินค้ามาจำหน่าย , รวบรวมผลผลิต , และให้บริการและส่งเสริม มีแนวโน้มมูลค่าธุรกิจลดลง ในขณะ
ที่มีธุรกิจรับฝากเงิน มีมูลค่าสูงขึ้นมากถึง 44.57 เท่า
          จากภาพรวมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ จะเห็นได้ว่า 100 ปีที่ผ่านไป สหกรณ์มีความเติบโต
ทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อและรับฝากเงิน ซึ่งมีแนว
โน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในเชิงปริมาณ ในขณะที่ยังมีบางสหกรณ์ที่มีปัญหาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือมีการดำเนินธุรกิจนอกกรอบวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ และทำให้สหกรณ์เกิด
ความเสียหาย หรือเสื่อมเสียผลประโยชน์และความเชื่อถือขาดศรัทธาจากสมาชิก ดังนั้น การเติบโต
ของสหกรณ์ จึงควรก้าวไกลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยยึดมั่นในหลักการสหกรณ์ บริหาร
จัดการสหกรณ์ด้วยระบบธรรมาภิบาล โดยมีระบบบัญชีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสู่การบริหาร
จัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ขบวนการสหกรณ์ไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง
โปร่งใส มั่นคง สามารถให้สวัสดิการและความมั่งคั่งแก่สมาชิกได้อย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจ
ไทย เติบโตด้วยระบบสหกรณ์

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional