Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการ"เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 255/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5     เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
จัดอบรมโครงการ"เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
รุ่นที่ 5
ลงพื้นที่สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต โดยมีครูบัญชีอาสาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร
จำนวน 100 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย และศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional